Kronika Lovske družine Bled (1996-2005)

 

Od ustanovitve Lovske družine Bled so bile izdane že štiri brošure, v katerih je bila obravnavana kronika LD Bled. Zadnja je bila izdana v letu 1996, ob praznovanju 50- letnice obstoja naše lovske družine. Za to bomo v tej brošuri predstavili najpomembnejše dogodke iz preteklega desetletja.

  

1996

 To leto je minilo v znamenju praznovanja 50-letnice LD Bled. Proslavo, na kateri so bili prisotni skoraj vsi naši člani, smo dne 20. 4. 1996 pripravili v hotelu Krim na Bledu.

V mesecu avgustu smo obiskali svetovno lovsko razstavo, ki je bila v Budimpešti. V mesecu oktobru pa smo se udeležili lova na fazane v gojitvenem lovišču »Fazan« Beltinci.

Upravni odbor se je v tem letu sestal 8-krat. Število članov se v tem letu ni spremenilo.

Na lastno željo je bil razrešen gospodar družine Franc Veber, njegove zadolžitve je prevzel Alojz Novak.

Na dvorišču pri lovskem domu je bila narejena asfaltna prevleka.

Podjetje »Gruda«, kateremu smo oddajali divjačino, je šlo v stečaj. Njihove obveznosti je prevzelo podjetje »Nimrod d. o. o.« iz Nove Gorice. Z »Nimrodom« smo sklenili pogodbo o poslovnem sodelovanju. Na podlagi cesijske pogodbe so nam poravnali dolg od »Grude« iz preteklega leta.

Prevzem divjačine smo prilagodili novemu pravilniku o preventivnih ukrepih za zagotavljanje neoporečnega pregleda, zbiranja in prevoza uplenjene divjadi.

  

1997

 Na izrednem občnem zboru dne 24. 10. 1997 smo sprejeli nova usklajena pravila Lovske družine Bled.

Od delovnih akcij sta najpomembnejši prekritje strehe na lovski koči Voklo in obnova lovske steze na Boštu.

Ugotovljena je bila škoda po jelenjadi na jelovem mladju pri Vovkovi koči na Pokljuki, nakar je sledila odločba, izdana od Zavoda za gozdove – OE Bled, o prepovedi krmljenja divjadi na tem območju in o odstranitvi naprav za krmljenje.

V jesenskem času smo se udeležili strokovne ekskurzije v gojitvenem lovišču Ljubljanski vrh in lovskem muzeju v Bistri.

  

1998

 Na rednem občnem zboru smo izvolili novo vodstvo, to so upravni odbor, disciplinsko razsodišče in nadzorni odbor.

Lovski inšpektor je pregledal poslovanje Lovske družine Bled. Z vodenjem dokumentacije in njenim delovanjem je bil zadovoljen. Podal je le nekaj navodil v zvezi z dolžnostmi lovskega čuvaja.

Lovska družina Bled je prejela povabilo za pobratenje z zamejsko Lovsko družino Doberdob. Srečanja s predstavniki omenjene lovske družine so se udeležili naši lovci Jože Klavora, Zvonko Kelbl in Jaka Pretnar. Od že omenjene lovske družine smo dobili spominsko darilo, to je umetniško sliko srnjaka. V zameno za ta obisk so se trije njihovi lovci pri nas udeležili »Štefanove jage« na Bohinjski Beli. Kasneje do dogovora o pobratenju ni prišlo.

Za potrebe delovanja Lovske družine Bled smo nabavili osebni računalnik s tiskalnikom.

Na izrednem občnem zboru smo sprejeli in potrdili spremembe pravilnika o disciplinskem postopku in izvolili novega gospodarja lovske družine (Jože Urevc), ki je prevzel dolžnost namesto preminulega člana Emila Čarnija.

V pomladanskem času smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove - OE Bled uspešno izvedli opazovanje rastišč divjega petelina.

Za lovskega čuvaja v Lovski družini Bled je bil imenovan lovec Vlado Marolt.

V pomladanskem času smo izvedli čistilno akcijo v našem lovišču, evidentirali in prijavili divja odlagališča odpadkov pristojnim službam.

Dne 24. 10. 1998 smo se udeležili lova na fazane v Prekmurju.

  

1999

 V začetku leta sta bila sprejeta dva nova člana kot pripravnika.

Udeležili smo se strokovne ekskurzije na Primorsko, v Italijo (Furlanijo) in na Kras.

14. 5. 1999 smo na izrednem občnem zboru izvedli slavnostno zaprisego (Kodeks lovske etike).

Sprejeta sta bila 2 aneksa k poslovniku lovske družine. Nanašata se na odstrel trofejnih srnjakov in kronskih jelenov. Pomembna novost pri odstrelu jelenjadi je, da je odstrel kronskih jelenov starosti 5-8 let strogo prepovedan in tudi najstrožje sankcioniran (možen odvzem trofeje).

24. 4. 1999 je bila organizirana čistilna akcija po sektorjih. Organiziran je bil dopolnilni tečaj za preglednike uplenjene divjadi (Zvonko Kelbl, Milan Poklukar, Jože Urevc, Vinko Mežan).

Na rednem občnem zboru smo sprejeli nov Poslovnik Lovske družine Bled.

30. oktobra smo se udeležili lova na fazane v Prekmurju.

Iz članstva smo črtali enega lovca, ker smo ugotovili, da že 2 leti ni poravnal članskih obveznosti, kljub temu da smo ga na to večkrat opozarjali.

  

2000

 Tako kot v preteklih dveh letih, smo tudi letos v pomladanskem času v sodelovanju z ZGS spremljali rastitev divjega petelina.

V mesecu aprilu je bila izvedena očiščevalna akcija (okolica lovskega doma, okolica Blejskega gradu, Višce do Goričke in strelišča z okolico). Akcijo smo zaključili s prijetnim druženjem ob malici.

Sprejeli smo novega člana,  pripravnika.

Prapor Lovske družine Bled je prevzel lovec Darko Kuhn. Lovec Vlado Marolt je prekinil z delom lovskega čuvaja. To dolžnost je prevzel Franc Veber.

Lov na fazane v Prekmurju je bil v tem letu organiziran v mesecu novembru.

  

2001

 V okviru izobraževanja lovcev smo imeli predavanje na temo Bolezni divjadi (srnjadi). Predaval je Tone Globočnik, dr. vet. med.

Na poglejski gmajni pri macesnovi preži je bila narejena krmna njiva.

Kot vsako leto, smo se tudi tega leta udeležili čistilne akcije v okolici Bleda.

V tem letu sta po uspešno opravljenem lovskem izpitu zaključila pripravniško dobo Miha Marolt in Štefan Jemec in sta bila na občnem zboru potrjena kot polnopravna člana. Dva naša člana (Leon Čarni in Marjan Urevc) sta opravila izpit za lovskega čuvaja. Na novo je bil sprejet en član kot pripravnik. Iz družine je na svojo željo izstopil lovec Jože Piber.

Dolžnost oskrbnika koče na Ogrincu je po preminulem očetu Vinku Vogelniku prevzel njegov sin Vinko ml.

V mansardi lovskega doma je bila narejena sejna soba.

Za popestritev družabnega življenja v lovski družini smo se udeležili lova na fazane v Prekmurju.

Najpomembnejša akcija v tem letu pa je bila temeljita prenova lovske koče na Ogrincu. Večino del so opravili naši člani pod vodstvom oskrbnika koče Vinka Vogelnika, za nekatera dela pa smo morali najeti zunanje delavce (obrtniška dela). Vseh delovnih akcij je bilo 16. Nekateri člani so se prostovoljno izkazali z večkratno udeležbo na akcijah, prav tako pa so pri obnovitvenih delih prostovoljno sodelovali nekateri starejši lovci, ki so bili obveznega dela že oproščeni. Lovska koča na Ogrincu je po temeljiti prenovi postala bolj prijetna za bivanje, pritličje (dnevni prostor s kuhinjo) bolj prostorno in uporabno, zaradi nove izolacije in dostopa iz pritličja pa je tudi mansardni del, kjer je spalni prostor, bolj uporaben in udoben za bivanje.

Člani, ki uporabljamo lovske koče, se moramo zavedati in ceniti prostovoljna dela in prispevke naših starejših članov pri gradnji in vzdrževanju teh objektov. Pri uporabi pa moramo skrbno paziti na vzdrževanje, red in čistočo, da jih še za naprej ohranimo v primernem stanju.

Po zaključeni obnovi je bilo v mesecu septembru pri koči organizirano družabno srečanje lovcev Lovske družine Bled in njihovih svojcev, kjer ob okusni jedači in dobri kapljici ni manjkalo veselja in zadovoljstva.

  

2002

 V tem letu je preteklo mandatno obdobje upravnemu odboru, disciplinskemu razsodišču in nadzornemu odboru. Na občnem zboru so ti organi dobili razrešnico, po tem pa smo izvolili novo vodstvo za mandatno obdobje naslednjih štirih let.

Na občnem zboru smo sprejeli in potrdili tudi nov pravilnik o častnih članih, na podlagi tega pa imenovali dva častna člana – to sta Peter Kusterle in Aleksander Rituper.

V lovsko družino sta bila sprejeta dva nova člana kot pripravnika.

Očiščevalna akcija je bila v tem letu izvedena v okolici lovskega doma, strelišča in okolici lovske koče na Ogrincu.

V tem letu je Upravna enota Radovljica organizirala zamenjavo orožnih listin po novem Zakonu o orožju.

Organizirano je bilo družabno srečanje z lovci – člani LD Bled, ki so starejši od 70 let.

S krmljenjem divjadi v zimi 2001/02 ni bilo problemov, ker skoraj ni bilo snega.

Upravni odbor se je v tem letu sestal 7-krat, obravnaval in izvajal je naloge, ki so mu bile dane s sklepi občnega zbora in izvajanjem letnega načrta z divjadjo.

  

2003

 Udeležili smo se enega največjih evropskih sejmov, Sejma lova in ribolova v Salzburgu.

Na lovski koči Ogrinc je bila zamenjana streha na koči in zgrajena nova drvarnica.

V lovsko družino smo sprejeli 3 nove člane kot pripravnike.

Upravni odbor se je v tem letu sestal 8-krat.

Organiziran je bil lov na fazane v Prekmurju.

Obravnavanih je bilo 5 zahtevkov škode, ki jo je povzročila divjad, od katerih so bili štirje rešeni, eden pa se je kasneje reševal na drugi stopnji.

Za člane Lovske družine Bled, ki so leta 1991 sodelovali v vojni za Slovenijo, je bila organizirana akcija za pridobitev statusa »vojni veteran«.

  

2004

 Dne 27. 4. 2004 je bila sprejeta nova lovska zakonodaja, to je Zakon o divjadi in lovstvu, ki je stopil v veljavo 90. dan po objavi v Uradnem listu RS.

V vrste lovcev smo sprejeli 3 nove člane – pripravnike.

Umrl je naš dolgoletni član in lovski tovariš Darko Korošec.

Člani LD Bled smo sodelovali v slavnostni povorki v okviru praznovanja 1000-letnice Bleda.

Opazno je bilo, da so bili že nekaj let prihodki od upravljanja z loviščem nižji in niso pokrivali odhodkov. Razliko smo pokrili s sredstvi društvene dejavnosti.

V našem lovišču, kot tudi v sosednjem, je bil opažen krivolov. Skladno temu smo okrepili čuvajski nadzor nad loviščem.

S strani inšpekcijskih služb je bilo ugotovljeno, da gostinski lokal v lovskem domu ne ustreza predpisanim standardom. Pristopili smo k pridobivanju ustrezne dokumentacije za adaptacijo prostorov, ki jih zajema gostinski lokal.

Pri lovski koči na Ogrincu smo zgradili novo ograjo in nov WC, ki je na primernejšem prostoru kot prejšnji.

 

2005

Po določilih novega Zakona o divjadi in lovstvu se je ustanovil OZUL (Območno združenje upravljavcev lovišč). Na rednem občnem zboru nam je starešina Jože Guzelj predstavil nov sistem upravljanja z lovišči glede na novo lovsko zakonodajo.

V tem letu smo prejeli lovske izkaznice.

V LD Bled je bila na novo sprejeta članica – pripravnica Janja Lukanc.

S strani Zveze lovskih družin Gorenjske je bila organizirana javna razprava o bodoči organiziranosti lovskih družin na območju gorenjske regije.

Zaradi nerazumevanja določil novega zakona je prišlo do zapletov pri plačevanju »pristopnin« na novo sprejetih članov. Ker upravni odbor na seji 28. 12. 2004 ni uspel rešiti problema je zadevo odstopil občnemu zboru, ki pa je zadevo rešil ugodno za pripravnike.

Nesoglasja pri vodenju družine so se nadaljevala in tako smo imeli 3. 6. 2005 izredni občni zbor, kjer so svoj odstop podali starešina, tajnik in blagajnik. Starešina in blagajnik sta svoj odstop preklicala, na mesto tajnika pa smo imenovali Leona Čarnija, ki je tajniške posle vodil do občnega zbora 2006. Kasneje so odstopili iz upravnega odbora še trije vodje sektorja in kinolog.

Lovski inšpektor je 22. 8. 2005 izdal odločbo o ustavitvi lova na vso divjad v lovišču Lovske družine Bled zaradi pomanjkljivo urejene čuvajske službe (ni bila organizirana tako, kot določa novi zakon). Na podlagi tega smo vključili v delo še dva lovska čuvaja in o tem obvestili lovskega inšpektorja, ki je po tem preklical prej omenjeno odločbo.

Za potrebe dela članov upravnega odbora smo nabavili nov prenosni računalnik in dobili kabelski priključek na internet.

 V tem letu so se v našem lovišču ponovno pojavili divji prašiči, ki so sicer prehodna divjad. Povzročili so precejšnjo škodo na gorskih senožetih (rovtih) na Za Jami, v Smrešci in na Berjanci. Na lovu nanje žal nismo bili uspešni. Škodo smo sanirali tako, da smo poravnali razrito rušo, posejali travo in dodali nekaj umetnega gnojila, bilo pa je tudi nekaj odškodninskih zahtevkov.

 

Iz opisanega lahko ugotovimo, da je bilo delo naših članov plodno. Premoženje lovske družine je zavidanja vredno, stanje pa se iz leta v leto izboljšuje. Zaradi spremenjene zakonodaje in načina upravljanja z lovišči nas v bodoče čaka dokaj težko in odgovorno delo, vendar če bomo združili naše moči in pridobljeno znanje, katerega še izpopolnjujemo, bomo težave, ki so pred nami, uspešno prebrodili.

 

Vsem lovskim tovarišem, ki so sodelovali pri zbiranju in oblikovanju prispevkov za to publikacijo, se v svojem imenu in imenu pripravljalnega odbora iskreno zahvaljujem za trud, tako njim in vsem ostalim članom pa želim dober pogled in ravne cevi.

 

Viri:

- arhivsko gradivo Lovske družine Bled                                    

 Sestavil: Jože Brodnik